HETI KORÁN – 74. szúra – A betakarózott szúrája (32-56.)

0
565

HETI KORÁN – 74. szúra – A betakarózott szúrája (32-56.)

(32) De nem! A Holdra, (33) az elmúló éjszakára (34) és a megvirradó reggelre, (35) bizony ez a legnagyobb (36) figyelmeztetés az embereknek, (37) s mindazoknak közületek, akik előre akarnak menni, és azoknak is, akik hátra akarnak maradni. (38) Minden lélektől számon kérik a tetteit, (39) kivéve a jobb oldalon levőket. (40) A Kertekben kérdezősködnek (41) a bűnösöktől: (42) „Mi juttatott benneteket a Szaqarba?” (43) Azt felelik: „Nem imádkoztunk, (44) nem adtunk enni a szegényeknek, (45) hiábavaló beszédekbe keveredtünk a fecsegőkkel, (46) és tagadtuk az Ítélet Napját, (47) míg el nem ért minket a Bizonyosság.” (48) Ezért nem használ nekik senki közbenjárása. (49) Miért fordulnak el a figyelmeztetéstől? (50) Mintha megriadt szamarak lennének, (51) melyek az oroszlánok elől menekülnek. (52) Sőt mindegyikük azt akarja, hogy kiterített lapokat kapjanak. (53) De nem! Nem félik a Túlvilágot! (54) Bizony ez egy emlékeztető! (55) Aki akar, az emlékezni fog rá. (56) És nem fog rá emlékezni, csak ha az Isten is úgy akarja, Ő az, akitől félni kell, és Ő az, aki megbocsát.

(ford: Kármán Marianna)

(32)
De nem! A Holdra, [Kiss 2010]
A holdra! [Serdián 2010]
De nem, a Holdra! [Okváth 2007]
De nem! Esküszöm a Holdra, [Karasszon 2004]
Mi több, a Hold, [Mihálffy 1994]
De nem! A Holdra! [Simon 1987]
Nem! nézd a holdat [Hollósi 1947]
A holdra, [Szokolay 1857]
Így van ez esküszöm a’ Holdvilágra. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(33)
és az éjszakára, amikor távozik, [Kiss 2010]
A tovatűnő éjszakára! [Serdián 2010]
És az éjszakára midőn az visszahúzódik! [Okváth 2007]
és az éjre, amikor elmúlik, [Karasszon 2004]
S az éj midőn visszavonul, [Mihálffy 1994]
És az éjszakára, amikor visszavonul, [Simon 1987]
És az éjszakát, amint hátat fordít [Hollósi 1947]
az eltünedező éjre, [Szokolay 1857]
És a’ késő éjszakára. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(34)
és a reggelre, amikor fényesedik, [Kiss 2010]
A kivilágosodó hajnalra! [Serdián 2010]
És a reggelre, midőn az világosodik! [Okváth 2007]
és a hajnalra, amikor virrad: [Karasszon 2004]
S a reggel midőn visszavonul. [Mihálffy 1994]
és a reggelre, amikor pirkad! [Simon 1987]
És a reggelt, midőn világít! [Hollósi 1947]
s a hasadó hajnalra [Szokolay 1857]
És a’ pirosló hajnalra. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(35)
bizony, ez az egyik legnagyobb, [Kiss 2010]
Ez bizony az egyik legnagyobb csapás, ami bekövetkezik. [Serdián 2010]
Ez bizony az egyik legborzasztóbb (jel). [Okváth 2007]
bizony az (a Tűz), az egyik legnagyobb dolog, [Karasszon 2004]
Lám! Ez hát az egyik legnagyobb (bizonyság), [Mihálffy 1994]
Bizony, [a saqar?] az egyik legszörnyűbb [csapás] [Simon 1987]
Bizony, a legnagyobb szerencsétlenségek egyike az, [Hollósi 1947]
ez (a pokol) a legborzasztóbb dolgok egyike, [Szokolay 1857]
Esküszöm, hogy e’ pokol keserves dolog. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(36)
figyelmeztetés az embereknek, [Kiss 2010]
Figyelmeztetés minden halandó embernek, [Serdián 2010]
Figyelmeztetésként az embereknek. [Okváth 2007]
mely figyelmeztetője az embernek, [Karasszon 2004]
Figyelmeztetőül a halandóknak, [Mihálffy 1994]
intésül az embereknek, [Simon 1987]
Intelem a halandóknak, [Hollósi 1947]
s intésül szolgáljon az embereknek, [Szokolay 1857]
Ez inti – meg az embereket. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(37)
bárkinek közületek, aki előre akar menni vagy hátra akar maradni, [Kiss 2010]
és mindazoknak közületek, akik előre akarnak menni, és azoknak is, akik hátra akarnak maradni. [Serdián 2010]
Azoknak, akik közületek haladni akarnak (a kegyes cselekedetek végrehajtásában), vagy le akarnak maradni (bűnöket elkövetve). [Okváth 2007]
annak, aki közületek haladni akar (a jótettekben), vagy le akar maradni (a bűnök által). [Karasszon 2004]
Annak közületek, ki előrenyomul, avagy hátramarad. [Mihálffy 1994]
azoknak, akik közöttetek előre akarnak sietni, vagy vissza akarnak maradni. [Simon 1987]
Annak közületek, aki előre akar haladni, vagy vissza akar maradni. [Hollósi 1947]
annak, ki előhaladni akar épenúgy, mint annak ki hátramaradni ohajt. [Szokolay 1857]
Mind a’ jók, mind a’ gonoszok számot adnak tetteikről. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(38)
minden lélek azért lesz zálogban, amit megkeresett, [Kiss 2010]
Mert minden lélektől számon kérik a tetteit. [Serdián 2010]
Minden lélek annak a záloga, amit megszerzett. [Okváth 2007]
Minden lélek annak záloga, amit véghez vitt, [Karasszon 2004]
Minden lélek záloga annak, amit elnyert, [Mihálffy 1994]
Minden lélek a maga tettének záloga – [Simon 1987]
Minden lélek zálogul marad azért, amit megszerez, [Hollósi 1947]
Minden lélek tettei zálogául szolgál. [Szokolay 1857]
Minden lélek a’ gonosz tettért zálogúl megy a’ gyehennába. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(39)
kivéve a jobb oldalon levőket. [Kiss 2010]
Azok kivételével, akik a jobb kéz felőli oldalon állnak, [Serdián 2010]
Kivéve a jobb birtokosait. [Okváth 2007]
kivéve a jobb birtokosait (az igazhívőket). [Karasszon 2004]
Kivéve akik jobb kézről fognak állni. [Mihálffy 1994]
Kivéve a jobbkéz felőlieket. [Simon 1987]
kivéve a jobbkéz felőli embereket. [Hollósi 1947]
Akkor a jobbkézrőli társak, [Szokolay 1857]
De a’ jobb kéz felől valók. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(40)
A Kertben majd megkérdezik [Kiss 2010]
mert hisz ők a Kertekben időznek majd, és egymást kérdezgetik [Serdián 2010]
Ők majd egymást fogják kérdezgetni a Kertekben (a Paradicsomban). [Okváth 2007]
Kertekben kérdezősködnek [Karasszon 2004]
A Mennyekben ők egymást kérdezik [Mihálffy 1994]
Ők kertekben kérdezgetik majd egymást [Simon 1987]
Kertekben kérdezősködnek majd egymástól [Hollósi 1947]
kik kertekben laknak, kérdik [Szokolay 1857]
A’ Kertekben kérdezni fogják [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(41)
a bűnösöktől: [Kiss 2010]
a bűnösökről: [Serdián 2010]
A bűnösökről. [Okváth 2007]
a gaztevőktől: [Karasszon 2004]
A gaztevőkről: [Mihálffy 1994]
a bűnösökről. [Simon 1987]
A bűnösök felől: [Hollósi 1947]
a gonoszoktól: [Szokolay 1857]
a’ bűnösöket. (40-ben hagyják) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(42)
„Mi vitt benneteket a Szaqarba?” [Kiss 2010]
„Mi terelt be a perzselő Tűzbe benneteket?” [Serdián 2010]
Mi vitt benneteket a Saqar-ba? [Okváth 2007]
„Mi juttatott benneteket a Szakarba?”[Karasszon 2004]
Mi fűzött ide titeket a perzseléshez? [Mihálffy 1994]
„Mi hozott benneteket a Pokolba?” [Simon 1987]
„Mi hozott téged a pokolba?” [Hollósi 1947]
mi vitt hát benneteket a pokolba? [Szokolay 1857]
Mi okozta hogy pokolban vagytok? (41) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(43)
Azt fogják mondani a bűnösök: „Nem voltunk azok között, akik imádkoztak, [Kiss 2010]
Amazok erre ezt válaszolják: „Nem imádkoztunk, [Serdián 2010]
Azt mondják: „Nem tartoztunk azok közé, akik imádkoztak.” [Okváth 2007]
Azt felelték: „Nem tartoztunk az imádkozók közé. [Karasszon 2004]
Mondják: Mi nem azok voltunk kik imádkoztak. [Mihálffy 1994]
Ők azt mondják: „Nem tartoztunk az imádkozók közé [Simon 1987]
Ők így szólnak: „Nem voltunk az imádkozók között, [Hollósi 1947]
S azok felelendik: mi nem végeztük az imát, [Szokolay 1857]
És felelni fognak: mert nem imádkoztunk. (42) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(44)
és nem tápláltuk a szegényeket, [Kiss 2010]
nem adtunk enni a szegényeknek, [Serdián 2010]
„És nem adtunk enni a szegényeknek.” [Okváth 2007]
Nem tartoztunk a szegényeket megsegítők közé. [Karasszon 2004]
Sem azok, kik a szűkölködőket táplálták. [Mihálffy 1994]
és nem adtunk enni a szegényeknek, [Simon 1987]
És nem adtunk enni a szegényeknek, [Hollósi 1947]
nem tápláltuk a szegényeket, [Szokolay 1857]
És a’ szegénynek ennie nem adtunk. (43) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(45)
és hiábavaló beszédbe bonyolódtunk a hiábavalóan beszélőkkel, [Kiss 2010]
üres fecsegésünkkel kigúnyoltuk a hívőket, [Serdián 2010]
„A szószátyárokkal fecserésztünk.” [Okváth 2007]
Együtt fecsegtünk a fecsegőkkel, [Karasszon 2004]
S mi átgázoltunk az átgázolókkal, [Mihálffy 1994]
és együtt fecsegtünk a fecsegőkkel, [Simon 1987]
És fecsegtünk a fecsegőkkel, [Hollósi 1947]
s a hiuság szatócsaival hiábanvaló fecsegésbe bocsátkozánk, [Szokolay 1857]
És a’ csácsogókkal hiú módon időnként töltöttük. (44) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(46)
és tagadtuk az Ítélet Napját, [Kiss 2010]
hazugságnak mondtuk az ítélet Napját, [Serdián 2010]
„És hazugságnak tartottuk a Jutalmazás Napját.” [Okváth 2007]
és állandóan meghazudtoltuk az Ítélet Napját, [Karasszon 2004]
S meghazudtolánk az Ítélet Napját, [Mihálffy 1994]
s hazugságnak tartottuk az Ítélet Napját, [Simon 1987]
És hazugságnak tartottuk az igazság napját, [Hollósi 1947]
s a végítélet napját tagadtuk [Szokolay 1857]
’S az ítélet’ napját eljönni nem hittük. (45) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(47)
amíg eljött hozzánk a Bizonyosság. [Kiss 2010]
míg végül elért bennünket az a Biztos Végzet.” [Serdián 2010]
„Míg el nem ért bennünket a Bizonyosság.” [Okváth 2007]
amíg el nem ért bennünket a bizonyosság (a halál).” [Karasszon 2004]
Mígnem eljőve hozzánk az Elkerülhetetlen. [Mihálffy 1994]
amíg el nem jött hozzánk a bizonyosság.” [Simon 1987]
Míg csak a bizonyosság nem jött hozzánk.” [Hollósi 1947]
míg a halál el nem ért bennünket. [Szokolay 1857]
Míg a’ halál reánk el nem jött (46) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(48)
Ezért nem használ nekik a közbenjárók közbenjárása. [Kiss 2010]
A szószólóik, akik közbenjárnának ügyükben, mit sem érnek majd nekik. [Serdián 2010]
Ám nem segít rajtuk a közbenjárók közbenjárása. [Okváth 2007]
Nem fog hát nekik használni a közbenjárók közbenjárása. [Karasszon 2004]
S nem használ nékik a közbenjárás, sem a közbenjárók. [Mihálffy 1994]
Nem használ már nekik a közbenjárók közbenjárása. [Simon 1987]
És nem használ majd nekik a közbenjárók közbenjárása. [Hollósi 1947]
Akkor semmiféle közbenjárás sem használhatand nekik. [Szokolay 1857]
Már akkor nem fog semmit használni senki’ közbenjárása. (47) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(49)
Mi van hát velük, hogy elfordulnak az emlékeztetőtől? [Kiss 2010]
Mi van velük? Miért fordulnak el a figyelmeztetéstől? [Serdián 2010]
Miért fordulnak hát el a figyelmeztetéstől? [Okváth 2007]
Mi van velük, hogy az óvó intéstől elfordulnak? [Karasszon 2004]
Hát mi van velük, hogy ők az Emlékeztetőtől elfordulók, [Mihálffy 1994]
Miért fordulnak hát el az Intéstől? [Simon 1987]
Mi van velük hát, hogy elfordulnak az intelemtől, [Hollósi 1947]
Mi is az oka, hogy a Korán intéseitől elfordulnak, [Szokolay 1857]
Vallyon mi oka hogy az intésnek nem engednek. (48) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(50)
Mintha megriadt szamarak lennének, [Kiss 2010]
Mintha megriadt vadszamarak lennének, [Serdián 2010]
Úgy, mintha megriasztott szamarak lennének. [Okváth 2007]
Mintha megriasztott zebrák lennének, [Karasszon 2004]
Mintha ők rémült szamarak lennének, [Mihálffy 1994]
Mintha megriadt szamarak lennének, [Simon 1987]
Mintha csak az oroszlánok elől menekülő szamarak lennének? [Hollósi 1947]
gyáva szamarakként, [Szokolay 1857]
Ollyanok ők mint az erdei szamarak. (49) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(51)
az oroszlántól menekülnek? [Kiss 2010]
amelyek az oroszlán elől menekülnek! [Serdián 2010]
Amelyek az oroszlán elől menekülnek. [Okváth 2007]
melyek oroszlán elől menekülnek. [Karasszon 2004]
Mik az oroszlántól menekülnek. [Mihálffy 1994]
amelyek az oroszlán elől menekülnek [Simon 1987]
mellyek elfutnak az oroszlány elől. [Szokolay 1857]
Mellyek futnak az Oroszlánytól. (50) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(52)
De nem! Minden ember közülük arra vágyik, hogy kiterített lapokat kapjon. [Kiss 2010]
Dehogynem! Mindegyikük azt szeretné, hogy kiterítsék a lapjait, és Istentől így kapják meg ezeket. [Serdián 2010]
Ám közülük mindenki azt akarja, hogy kiterített lapokat kapjanak. [Okváth 2007]
Sőt minden ember közülük azt akarja, hogy kiterített írásai legyenek. [Karasszon 2004]
Mi több minden lény közülük azt akarja, hogy adassanak meg a nyílt lapok (Allahtól). [Mihálffy 1994]
De nem! Mindenki azt kívánja közöttük, hogy kiterített lapok adassanak [Allahtól] neki.[Simon 1987]
Mégis mindenki azt kívánja közülük, hogy nyilt lapokat kapjon. [Hollósi 1947]
Ohajtja nagyon mindenikökhogy az Istentől nyilvános irást kapjon, [Szokolay 1857]
Azt kivánja minden ember, hogy néki Istentől magának különös Könyvek adattassanak. (51) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(53)
De nem! De nem félik a Túlvilágot, [Kiss 2010]
Nem! Nem félnek a túlvilágtól! [Serdián 2010]
De nem! Nem rettegnek a Túlvilágtól. [Okváth 2007]
Semmi esetre sem! Sőt, ők nem félnek a Túlvilágtól![Karasszon 2004]
Mi több, valóban. Ők nem félik a Túlvilágot. [Mihálffy 1994]
Nem! Ők nem félik a túlvilágot. [Simon 1987]
Nem! csakhogy ők nem félnek a túlvilágtól. [Hollósi 1947]
de ez semmi esetre sem történend meg, mert ők még a jövő életet sem rettegik. [Szokolay 1857]
De ezt nem fogják megnyerni, mert nem hisznek jövendő életet. (52) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(54)
Nem! Bizony, ez emlékeztető, [Kiss 2010]
Pedig ez egy emlékeztető figyelmeztetés! [Serdián 2010]
Bizony intés ez! [Okváth 2007]
Valóban ez [a Korán] bizony emlékeztető. [Karasszon 2004]
Mi több, lám! Ez hát az Emlékeztető. [Mihálffy 1994]
Nem! Bizony Intés ez. [Simon 1987]
Nem! bizony ez az intelem [Hollósi 1947]
Semmi esetre sem történend meg, mert e Korán elégséges intésül. [Szokolay 1857]
Semmiképpen nem nyerik-meg, mert ez Al-Korán elég a’ megintésre. (53) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(55)
ezért aki akarja, emlékezzen meg, [Kiss 2010]
Aki akar, emlékezzen rá, és figyeljen oda a figyelmeztetésre! [Serdián 2010]
Aki akarja, az emlékezetébe vési azt. [Okváth 2007]
Aki akar, az emlékezni fog rá. [Karasszon 2004]
S ki akarja, hát megemlékezik arról. [Mihálffy 1994]
És aki akar, az megemlékezik róla. [Simon 1987]
és aki akarja, emlékezik rá. [Hollósi 1947]
Az megintetik általa, ki akarja intetni hagyni magát, [Szokolay 1857]
A’ ki meg akar intettetni, meginti azt. (54) [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

(56)
és nem fognak megemlékezni, csak ha Allah úgy akarja. Ő az, Akinek joga van arra, hogy féljék Őt, és joga van arra, hogy megbocsásson. [Kiss 2010]
De csak akkor fognak odafigyelni rá, ha Isten is úgy akarja. Ő az istenfélelem és a megbocsátás ura! [Serdián 2010]
De csak akkor tehetik ezt meg, ha Allah is úgy akarja. Ő az, Akit az istenfélelem és a megbocsátás megillet. [Okváth 2007]
Ám csak akkor fognak emlékezni, ha Allah úgy akarja. Ő az, akitől félni kell, és Ő az, aki megbocsát. [Karasszon 2004]
S ők nem emlékeznek meg, csak ha Allah akarja (azt) Ő a rettegés forrása, s Ő a Megbocsájtás forrása. [Mihálffy 1994]
Ám csak akkor emlékeznek meg, ha Allah úgy akarja. (57-es számozással:) Őt illeti meg az istenfélelem és őt illeti a megbocsátás. [Simon 1987]
De csak azok emlékeznek rá, akiket Alláh akar. Őt illeti az istenfélelem és őt illeti a megbocsátás. [Hollósi 1947]
de máskép nem hagyják intetni magokat, hacsak Isten nem akarja. Ő az kit illet a mély tisztelet, s ő az ki kész a bocsánatra. [Szokolay 1857]
De csak Isten’ akaratja szerint intettetik-meg. Ő méltó, hogy minden félje. Ő méltó, hogy Tőle kedvezést várjunk. [Buzitai Szeldmayer – Gedeon 1831]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here